Ano ang Kahalagahan ng 12 Apostol?

Ni Nheyob/CC-BY-SA 3.0

Naniniwala ang mga iskolar sa Bibliya na ang 12 apostol ay simbolikong kumakatawan sa 12 tribo ng Israel, na nagpapahiwatig ng pagpapanibago ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Ang 12 apostol ay ang orihinal na mga mag-aaral at misyonero ng mga turo ni Hesus at nabuo ang mga simula ng bagong simbahang Kristiyano.Ang 12 tribo ng Israel ay ang orihinal na mga Hudyo na binanggit sa Bibliya. Nang kailanganin ni Jesus na pumili ng mga estudyante na magpapalaganap ng kaniyang mga turo sa dakong huli, iniulat na pumili siya ng isang pangunahing grupo ng 12 lalaki upang kumatawan sa mga tribong ito. Ang bilang na ito ay tumulong na palakasin ang kanyang katayuan bilang isang Hudyong propeta na nagdadala ng mga bagong turo sa mundo.

Bagama't maraming Kristiyano ang naniniwala sa 12 apostol bilang isang makatotohanan at literal na salaysay, ang ilang Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay talagang may mas malaking bilang ng malalapit na estudyante. Naniniwala sila na ang numerong 12 ay idinagdag nang maglaon ng mga unang Kristiyano upang palakasin ang koneksyon sa Hudaismo. Ang iba na naniniwala sa higit sa 12 mga mag-aaral ay nag-iisip na ang bilang ay simboliko at sinadya upang kumatawan sa mga bansa sa halip na mga indibidwal na tao. Sa paniniwalang ito, ang mga indibidwal na pinangalanan bilang mga apostol ay maaaring umiral at napili bilang mga kinatawan, o maaaring sila ay pinagsama-sama ng maraming indibidwal.

Sa Bibliya, ang papel ng mga apostol ay ang pag-aaralang mabuti kay Jesus nang siya ay nag-iisa. Inihanda sila para sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang mapanatiling buhay ang pananampalataya. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ipinalaganap nila ang kanyang mga turo at inilatag ang saligan para sa pagpapatuloy ng relihiyong Kristiyano.